Zmniejszenie liczby punktów sprzedających napoje z zawartością alkoholu pow. 4,5 %

Radni ustalili ilościowe limity punktów sprzedających alkohol.

Radni w Rakoniewicach podjęli uchwałę ustalającą ilościowe limity punktów sprzedających akohol na terenie gminy.

Liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustalono na 40. Liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ustalono na 20.

W porównaniu do wcześniej obowiązującej uchwały nastąpił spadek odpowiednio o 25 i 20 punktów sprzedaży.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży”. W założeniu przepis ten ma pozwalać na dostosowywanie liczby punktów do lokalnej specyfiki. Co ważne, uchwała rady gminy nie limituje liczby punktów sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5%.

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinno przypadać co najmniej 1000 osób. Dziś średnia dla całej Polski to 273 osoby.

Większość gmin – nie bacząc na koszty społeczne i ekonomiczne – dostosowuje liczbę punktów sprzedaży alkoholu do potrzeb przedsiębiorców.

Organy samorządu terytorialnego są zobowiązane zgodnie z w/w przepisami do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania alkoholu, poprzez kształtowanie polityki społecznej, w szczególności, poprzez ograniczanie dostępności fizycznej alkoholu. Tym bardziej, że z ogłoszonego w 2013 r. raportu Najwyższej Izby Kontroli Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie napawa optymizmem.

Wynika z niego co prawda, że samorządy realizują nałożone na nie obowiązki z zakresu ograniczania dostępności fizycznej oraz podejmują stosowne uchwały określające liczbę punktów sprzedaży i zasady ich usytuowania, ale działania te nie przekładają się na faktyczne ograniczenie dostępności. W skontrolowanym okresie NIK nie odnotowała bowiem ani jednego przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu z powodu wyczerpania ustalonego wcześniej limitu. Wszystko dlatego, że ustalone przez gminy limity są tak wysokie, że w wielu przypadkach wykorzystuje się je w 80%. Zmniejszenie ilości punktów jest podstawowym narzędziem ograniczającym dostępność do spożywania alkoholu. Dodatkowo to co jest jeszcze ważne zmiana uchwały w takim kształcie ma na celu zmobilizować sprzedawców alkoholu do większej dbałości o przestrzeganie zasad sprzedaży.

czytamy w usadadnieniu

Wybrane dla Ciebie