Zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Od przyszłego roku obowiązywać będą w gminie Rakoniewice nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości. Wzrosną one o 4,2 % czyli wskaźnik inflacji za I półrocze 2011 roku i wyniosą:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –17,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gospodarczych i garaży – 3,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –2% ich wartości.

Wybrane dla Ciebie