Wprowadzono regulamin korzystania z parku miejskiego

Dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych miasta radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu regulaminu korzystania z parku miejskiego.

Administracją parku w imieniu Burmistrza Rakoniewic zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających i przebywających na terenie parku miejskiego ZABRANIA SIĘ:

1. niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu,

2. zaśmiecania terenu parku,

3. niszczenia i uszkadzania budynków i budowli,

4. niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych oraz siadania na oparciach ławek,

5. handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu,

6. wprowadzania na teren parku psów bez smyczy,

7. palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów,

8. organizowania imprez bez zgody administratora,

9. wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli (oprócz miejsc do tego przeznaczonych) z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości oraz innych pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od administratora,

10. powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora,

11. wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody administratora,

12. umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń.

Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń. Informuje się, że zgodnie z art. 14 ust.2a ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

PRZESTRZEGA SIĘ PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZEBYWANIA W CZASIE SILNEGO WIATRU I BURZY POD KONARAMI LUB W SĄSIEDZTWIE STARYCH DRZEW.

Wybrane dla Ciebie