Sprawozdanie – opieka społeczna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Marciniak przedstawiła na ostatniej sesji rady miejskiej sprawozdanie z działalności ośrodka. Pomoc z opieki społecznej przysługuje osobie samotnej, której dochód netto nie przekracza 477 złotych miesięcznie, dla osoby w rodzinie jest to odpowiednio

351 złotych netto na osobę. Stawki te od 6 lat nie zmieniły się. W gminie Rakoniewice wg stanu na 31 grudnia 2011 z pomocy społecznej korzystało 251 rodzin, czyli 920 osób. Jest do 7,14 % wszystkich mieszkańców gminy. OPS w Rakoniewicach zatrudnia 7 pracowników na 6,13 etatu . Na utrzymanie ośrodka wydatkowano w minionym roku 387608 złotych w tym 134 504 złote stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa. W 2011 ośrodek przyznał 20 zasiłków stałych z powodu niepełnosprawności, w tym 15 dla osób samotnie gospodarujących a 5 dla osób pozostających w rodzinie. Przyznano 61 zasiłków okresowych. Głównym powodem przyznawania tych zasiłków jest długotrwałe bezrobocie. Na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, żywności, odzieży, opału itp. przyznawane są zasiłki celowe. W gminie otrzymało je 214 rodzin na kwotę ponad 210 tys. zł. W szczególnych sytuacjach, pomimo przekroczenia kryterium dochodowego można przyznać tzw. zasiłek celowy specjalny. W 2011 otrzymały go 103 rodziny. Ich koszt wyniósł ok. 86 tys. zł. 263 osoby otrzymały pomoc niepieniężną w zakresie dożywiania o wartości szacowanej na ok. 100 tys. zł. Pomoc taką można otrzymać jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 526,50 zł. Cztery osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi, które są częściowo odpłatne z dochodu osób nimi objętych. Na ten cel wydatkowano 7975 zł. Jeżeli średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza w okresie ostatnich trzech miesięcy. Więcej informacji o zasiłkach, projektach, kursach, przeciwdziałaniu przemocy, potrzebach OPS itd. w załączonym pliku dźwiękowym.

Wybrane dla Ciebie