Sesja Rady Miejskiej w Rakoniewicach

XXVI Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach odbędzie się 13 czerwca 2017 r., o godz. 12:00 w sali Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, ul. Kościelna 1.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Rakoniewicach.

Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na interpelacje.

Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

Zapytania, wnioski i informacje sołtysów.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Zatwierdzenie planów pracy Komisji na II półrocze 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Rakoniewice w roku 2016.

Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Rakoniewice za rok 2016.

Podjęcie Uchwał w sprawie :

oceny zasobów pomocy społecznej,

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

powołania doraźnej Komisji Statutowej,

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rakoniewice,

zmiany uchwały Nr XVIII/125/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2016 :

przedstawienie sprawozdań,

przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2016,

przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rakoniewicach dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2016,

przedstawienie stanowisk pozostałych komisji branżowych Rady o wykonaniu budżetu,

dyskusja nad sprawozdaniami,

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za rok 2016,

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

Podjęcie uchwały absolutoryjnej :

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rakoniewicach,

przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego,

dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium,

głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rakoniewic za rok 2016.

Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze (1)