Sesja absolutoryjna w Rakoniewicach

28 czerwca 2016 r., o godz. 13:00 w sali Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, ul. Kościelna 1 odbędzie się 18. sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach.

Podczas sesji ma zostać podjęta uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rakoniewic za rok 2015.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Rakoniewicach.

Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na interpelacje.

Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

Zapytania, wnioski i informacje sołtysów.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Zatwierdzenie planów pracy Komisji na II półrocze 2016 r.

Podjęcie Uchwał w sprawie:

 • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Rakoniewice,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Elżbieciny, gmina Rakoniewice w granicach określonych na załączniku graficznym,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Goździn, gmina Rakoniewice w granicach określonych na załączniku graficznym,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie sieci wodociągowej,
 • liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rakoniewice,
 • zmiany Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
 • zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2015 :

 • przedstawienie sprawozdań,
 • przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2015,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rakoniewicach dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2015,
 • przedstawienie stanowisk pozostałych komisji branżowych Rady o wykonaniu budżetu,
 • dyskusja nad sprawozdaniami,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za rok 2015,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Podjęcie uchwały absolutoryjnej:

 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rakoniewicach,
 • przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego,
 • dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium,
 • głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rakoniewic za rok 2015.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad.

Wybrane dla Ciebie