Rakoniewice – sesja budżetowa

II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Rakoniewic odbędzie się 18 grudnia 2018 r., o godz. 12:00w sali sesyjnej Rady Miejskiej, Osiedle Parkowe 1, Rakoniewice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o złożonych zapytaniach i interpelacjach i odpowiedziach na nie.
 4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
 5. Zapytania, wnioski i informacje sołtysów.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady na rok 2019.
 10. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2019 rok.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie :
  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lubżywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  1. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy wzakresie dożywiania „na lata 2019-2023, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  1. zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
  1. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 roku
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach
  1. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
  1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów
  1. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 grudnia 2013 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Rakoniewice
  1. zmiany Uchwały Nr XVIII/141/2012Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 6 czerwca 2012 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości
  1. ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla
  1. poboru w drodze inkasa podatku odnieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok :
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  1. odczytanie opinii Komisji Rady o projekcie budżetu
  1. wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady
  1. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przez radnych przed rozpoczęciem sesji, a nieuwzględnionych w projekcie budżetu
  1. przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu
  1. dyskusja nad projektem budżetu
  1. głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu budżetu
  1. głosowanie wniosków Komisji Rady nieuwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawkach
   i pozostałych zgłoszonych wniosków
  1. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenieobrad.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.