Na co przeznaczana jest kasa z “korkowego”

“Korkowe” lub “kapslowe” to potoczna nazwa pieniędzy trafiających do budżetów gmin z opłat  za sprzedaż alkoholu od przedsiębiorców, którzy się tym zajmują. Skutki picia alkoholu mają być łagodzone przez wydatkowanie na ten cel pieniędzy pochodzących właśnie z tych opłat.

Przepisy nie precyzują, jakie mają to być działania. Jak wydatkowane są te pieniądze w gminie Rakoniewice? W ostatnim roku było to blisko 219 tys. zł.

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Arleta Pawelczak przedstawiła dziś w Rakoniewicach sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w 2016 r.

Na realizacje programów wydatkowano blisko 219 tys. zł, pochodzących z opłat za zezwolenia wydane podmiotom prowadzącym sprzedaż alkoholu.

Wydatki na działania:

37 650 zł – działalność punktu informacyjnego dla osób z problemem uzależnień, wsparcie, grupy edukacyjne
1200 zł – sporządzenie czterech opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień
1390 zł – koszt skierowania siedmiu wniosków do sądu w sprawie wydania orzeczenia w przedmiocie obowiązku poddania się leczeniu
3000 zł – przeprowadzenie warsztatów w każdym zespole szkół
7125 zł – przeprowadzenie zajęć, wyposażenie świetlic, działalność punktu
9950 zł – zakup instrumentu muzycznego do prowadzenia zajęć
24 543 – zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu przez osoby z przygotowaniem pedagogicznym w świetlicach opiekuńczo wychowawczych w Rakoniewicach, Rostarzewie, Jabłonnie, Łąkiem, Ruchocicach, Rostarzewie, Woli Jabłońskiej w grupach 15-30 osobowych. dzieci w Woli Jabłońskiej uczestniczyły w zajęciach artystycznych, rzeźbiarskich

Pomoc psychologiczna i prawna, w szczególności związana z problemem przemocy, udzielona rodzinom, w których występuje problem alkoholowy to:

32 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 12 zespołów ds. orzecznictwa – koszt 13 780 zł
Funkcja pełnomocnika burmistrza – 7200 zł

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w miejscowościach Rostarzewo i Jabłonna – 57 935 zł

W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a wszczególności dla dzieci i młodzieży-prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, a także działalność na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych:

– wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy – 16 520 zł

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 3500 zł
Strategia rozwiązywania problemów społecznych – 3444 zł
Pozostałe usługi (autokary, energia, szkolenia dla pracowników, sprzedawców i członków komisji) – 11 519 zł

Udzielenie dotacji parafii rzymsko-katolickiej w Rakoniewicach na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych i potrzebujących pomocy 20 000 zł

Sprawozdanie do posłuchania:

Siedziba Komisji i jej skład

Siedzibą Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Miejski Gminy w Rakoniewicach.

Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom jest Pani Arleta Pawelczak – która będzie pełniła dyżury w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w następujących terminach:

 

Ares e-mail do kontaktu: [email protected]Punkt Edukacyjno – Motywacyjny

ul. Krystyny 30

62-067 Rakoniewice

 Adres korespondencyjny:

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice 

Osiedle Drzymały 25

62-067 Rakoniewice

z dopiskiem GKRPA

 

Skład komisji:

  • Justyna Michalska – przewodnicząca komisji
  • Danuta Marciniak – zastępca przewodniczącej
  • Arleta Pawelczak – członek komisji
  • Monika Rutkowska  – członek komisji
  • Marek Kuczyk  – członek komisji

 

Wybrane dla Ciebie