Prezentacja “DrugBoxa”

Sierż. Kamil Sikorski, Policjant Zespołu Prewencji Kryminalnej, realizując program prewencyjny „Bezpieczna Szkoła” spotkał się z dyrekcją oraz nauczycielami Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Rostarzewie. W miłej i przyjemnej atmosferze policjant przedstawił nauczycielom w pokazie multimedialnym jaka odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach dbających o bezpieczeństwo ucznia w szkole. Wskazał elementarne zasady postępowania nauczyciela wobec ucznia będącego pod działaniem alkoholu, środków psychotropowych czy wykazującego agresywne zachowanie wobec innego ucznia.

Sięganie po alkohol i narkotyki są w dzisiejszych czasach jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju i rozwijają się szczególnie intensywnie wśród młodego pokolenia podkreślał sierż. Sikorski. Od kilku lat narkomania utraciła swój marginalny charakter, dotyczący jedynie wąskiego kręgu zbuntowanej młodzieży, stając się zjawiskiem powszechnym. Publikowane w Polsce dane, w zależności od źródła, mówią o liczbie od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy osób uzależnionych. Najmłodsi narkomani i alkoholicy, to dzieci w wieku lat 12 mówił policjant dodając, że są to uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej. Podczas spotkania każdy nauczyciel miał okazje zapoznać się z udostępnioną przez policjanta walizką „DrugBox”.

[good-old-gallery id=”2581″]

Funkcjonariusz podczas spotkania z nauczycielami wskazywał także, co robić aby dziecko nie weszło na drogę przestępstwa. Podkreślał czym jest czyn karalny oraz przejaw demoralizacji. Nawiązał do odpowiedzialności karnej za czyny karalne (przestępstwo, wykroczenie), mówiąc o karnych sankcjach i o jurysdykcji sądu rodzinnego, jako władnego w badaniu i orzekaniu w sprawach dotyczących nieletnich.

Spotkanie miało również na celu zwrócenie uwagi nauczycielom, że edukacja dzieci prowadzona na terenie placówek oświatowych powinna iść w kierunku wzbudzenie w uczniach odpowiedzialności za dobro szkoły oraz dobro poza szkolne, a tym samym powinna iść w parze z informowaniem Policji o każdym czynie karalnym, który ma miejsce na terenie placówki.

Podsumowując spotkanie w kontekście przejawów demoralizacji objawiających się poprzez palenie papierosów wulgaryzmy, wagary itp. funkcjonariusz podkreślił, że podstawą ograniczenia negatywnych zachowań, a tym samym wypracowania dobrych relacji z młodzieżą jest zawsze szczera rozmowa pomiędzy uczniem – pedagogiem szkolnym – rodzicem  lub policjantem oraz jasne przedstawienie młodzieży reguł postępowania i konsekwentne ich przestrzeganie.

Korespondencja KPP Grodzisk

Wybrane dla Ciebie