Nowe tereny pod zabudowę w gminie Rakoniewice

Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Elżbieciny i Goździn.

W strefach objętych planami miejscowym przewiduje się rozwijanie funkcji mieszkaniowej, gospodarczej i obsługi ludności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony wartości kulturowych.

Zadaniem planów miejscowych będzie przeznaczenie terenów pod zabudowę siedliskową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej o charakterze nieuciążliwym. Tereny objęte planami usytuowane są w sąsiedztwie i na terenie istniejącej zabudowy wsi Elżbieciny i  Goździn.

Decyzje te wynikają z przeprowadzonych analiz dotyczących zasadności opracowania planu miejscowego.  Celem opracowań planów jest przeznaczenie terenów zgodnie ze strefami polityki przestrzennej zapisanymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice.

Wzrasta zainteresowanie terenami pod wymienioną wyżej funkcję w gminie, a niewiele terenów jest przygotowanych pod taką zabudowę. Ponadto zadaniem planu będzie ograniczenie tendencji rozpraszania zabudowy, co wynika z zapisów ustawy. W związku z powyższym uchwała Rady Miejskiej w Rakoniewicach w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadniona – napisano w uzasadnieniu do uchwał.

elzbieciny

Wybrane dla Ciebie