Nowe obowiązki dla mieszkańców gminy

Gmina Rakoniewice należy do Związku Międzygminnego Selekt, który przejął gospodarkę gminy w zakresie odpadów. W części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi obowiązuje na terenie gminy nowy, opracowany przez ten Związek regulamin. Regulamin ten unieważnia uchwały gminy dotyczące gospodarki odpadami. Nakłada on na właścicieli nieruchomości szereg obowiązków m in. właściciel nieruchomości jest zobowiązany do gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie w przeznaczonych do tego celu urządzeniach oraz prowadzenia segregacji odpadów; właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy, z podmiotem uprawnionym, o odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości; ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia (w szczególności odpowiednie pojemniki) służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych; jest obowiązany do wyznaczenia na terenie nieruchomości miejsca albo miejsc przeznaczonych dla urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach;

Oprócz tych obowiązków gmina w drodze uchwały zdecyduje o opłacie śmieciowej, którą zostaną obciążeni mieszkańcy. Reforma śmieciowa podniesie na pewno koszt związany z ich wywożeniem. Korzyścią ma być poprawa jakości środowiska.

Wybrana w przetargu firma przewozowa dostarczy posegregowane odpady do Centrum Zagospodarowania Odpadów ” Select” sp. z o.o. w Piotrowie pod Czempiniem.

Nowy regulamin zawiera także szereg interesujących zakazów. Np. zakazuje się na terenie Związku, pozbywania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych przez wytwórców takich odpadów w sposób inny niż gromadzenie ich w przeznaczonych do tego celu urządzeniach, na zasadach określonych w Regulaminie.  Cały regulamin do pobrania

Na ten temat

Podczas sesji Rady zaistniała dyskusja na temat uchwały umożliwiającej objęcie w dzierżawę  składowiska w Goździnie w trybie bezprzetargowym. Jeden z radnych pyta o korzyści gminy Rakoniewice wynikające z tego kroku. Okazuje się, że składowisko w Goździnie będzie przydatne firmie Selekt do ” składowania odpadów z mechanicznej obróbki odpadów zmieszanych”. Jakie będą korzyści gminy? Proszę posłuchać.

[mp3player width=500 height=18 config=fmp_jw_widget_config.xml file=https://rakoniewice.pgo24.pl/wp-content/uploads/2012/01/dyskusja.mp3]

Do pobrania

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.