Modernizacja oczyszczalni w Rakoniewicach. Wiadomo kto ją dokończy.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach to inwestycja, której celem  jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

Założenia te mają zostać zrealizowane dzięki usprawnieniu pracy oczyszczalni i lepszemu zagospodarowaniu osadów ściekowych.

Projekt przewiduje przebudowę oczyszczalni poprzez wybudowanie nowych obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę istniejących obiektów technicznie wyeksploatowanych.

Beneficjentem inwestycji jest Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Zadanie dofinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynosi 14 436 011.25 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 7 482 079.00 zł.

Obiekt oczyszczalni ścieków został już częściowo przebudowany i rozbudowany przez wykonawcę wybranego w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas wybrano jako wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INFRA” Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego. Prace wyceniono na 13.074.900 zł. Inwestycja miała się zakończyć do maja tego roku. ZUK odstąpił jednak od tej umowy. Powodem było niedotrzymanie warunków przez wykonawcę.

27 marca 2018 r. Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach ogłosił kolejne zapytanie ofertowe dotyczące tej inwestycji. Zapytanie dotyczyło “Dokończenia przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach”. Potencjalni wykonawcy mogli składać oferty do 16 kwietnia. Tego samego dnia nastąpiło ich otwarcie. Tutaj jest protokół z otwarcia.

23 kwietnia ZUK ogłosił, że inwestycję dokończy PTB Nickel sp. z o. o. z Suchego Lasu za kwotę 10.263.366 zł. Umowa jest własnie finalizowana. Inwestor będzie wnioskować o zmianę terminu zakończenia tego zadania. Ma być on przesunięty na koniec 2018 r.


Zakres robót technologicznych obejmuje:
1.budowę:
-budynku sitopiaskownika-przepompowni głównej ścieków z komorą suchą zasuw o wydajności 3×30 l/s-zbiornika retencyjno-wyrównawczego wód deszczowych o poj. 300 m3
-2 bloków biologicznych-budynku technologicznego (dmuchawy do napowietrzania ścieków i osadów, agregat prądotwórczy, instalacja odwadniania i wapnowania osadu, instalacja do magazynowania i dawkowania wapna, pomieszczenie garażowe)
-zagęszczacza osadów o poj. czynnej 68 m3
-komory stabilizacji tlenowej osadu o poj. czynnej 175 m3
-pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego o wyd. 2x 13l/s-komory pomiarowej ścieków oczyszczonych-przepompowni wody technologicznej 3l/s-silosu na wapno o poj. 15m3
-2 wiat magazynowych osadu odwodnionego o wymiarach 2x36x18 m-instalacji do dawkowania PIX o wyd. 35 l/h i poj. zbiornika 5 m3
-przepompowni ścieków technologicznych o wyd. 6l/s-kanałów i rurociągów międzyobiektowych
2.przebudowę węzła odbioru ścieków dowożonych
3.rozbiórkę infrastruktury technicznej i sieci międzyobiektowych przynależnych do zużytych technicznie i przewidzianych do likwidacji istniejących obiektów techniczno – technologicznych.
4.zmianę ukształtowania terenu, wycinkę lub przesadzenie drzew kolidujących z projektowanymi obiektami i nasadzenia kompensacyjne
5.przebudowę istniejącego ogrodzenia, w tym montaż bramy i furtek
6.przebudowę układu komunikacyjnego bez zmian istniejących wjazdów
7.budowę dwóch na 4 i 7 miejsc postojowych, w tym 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.