Sezon makowy

Na adres redakcji wpłynęło zapytanie następującej treści: “dlaczego nic nie ma o makach narkotykowych co były w ogrodach w
rakonewicach tv i radio i prasa a wy?”

Co mówi na ten temat Elżbieta Wajs z Rakoniewic w Super Expressie?

Jaką teorię na temat maków ma prezes Teresa Franecka?

Odpowiedź : Notatka grodziskiej policji z dn. 28 czerwca 2011 r.

Policjanci grodziskiej komendy zajmujący się przestępczością narkotykową w dniu wczorajszym zakończyli działania ukierunkowane na zwalczanie nielegalnych upraw maku lekarskiego. Bilans działań to ujawnionych trzynaście upraw maku lekarskiego, co do którego osoby nie wystąpiły do przedstawicieli gmin o stosowne pozwolenia. Za uprawę maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Grodziscy policjanci od kilku lat pod koniec miesiąca czerwca prowadzą na terenie powiatu grodziskiego działania ukierunkowane na na wykrywanie nielegalnych, a tym samym bezprawnych upraw maku lekarskiego. Tym razem realizacja czynności zaplanowana była na terenie gm. Rakoniewice, a zaangażowani w nią byli policjanci Wydziału Kryminalnego oraz dzielnicowi. Na efekty pracy nie trzeba było długo czekać. Funkcjonariusze na ogródkach działkowych na niedużych powierzchniach ujawnili trzynaście upraw maku lekarskiego co do którego osoby nie wystąpiły do przedstawicieli gmin o stosowne pozwolenia. Zabezpieczone makówki przekazano zostaną niezwłocznie do laboratorium Kryminalistycznego KWP Poznań w celu stwierdzenia procentowej zawartości morfiny w suchej masie roślin.

Grodziscy policjanci przypominają, że uprawa maku z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Natomiast uprawa maku niskomorfionowego na potrzeby kulinarne musi być zgłoszona w urzędzie gminy w celu uzyskania stosownego pozwolenia.

Za uprawę maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Trochę prawa …, ponieważ jego nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności karnej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

Rozdział 6 Uprawa maku i konopi

 Art. 45.

1.Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona  wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

2.Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze  i nasiennictwa.

3.Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby   przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Art. 47.

1.Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz,   prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Art. 51.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Rozdział 7

Przepisy karne

Art. 53.

1.Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2.Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków  odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 56.

1.Kto, wbrew przepisom, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2.W wypadku mniejszej wagi, sprawca  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do   roku.3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków  odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10.

Art. 63.

1.Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat   3.

2.Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.

3.Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znaczne ilości słomy makowej, liści koki, żywicy, lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 65.

Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze grzywny

 

Wybrane dla Ciebie