Kanał Gniński zanieczyszczony. WIOŚ wystąpił do burmistrza o interwencję.

W związku ze zgłoszoną, w dniu 30.05.2016 interwencją dotyczącą zanieczyszczenia wód Kanału Gnińskiego na terenie gminy Rakoniewice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu del. Leszno dokonał wizji terenowej Kanału Gnińskiego w miejscowościach Zielęcin, Rataje i Gnin oraz pobrał 2 próbki wody z kanału – w Zielęcinie i w Ruchocicach.

Oględziny wykazały, że:

• w Zielęcinie woda kanału, była mętna, o wyraźnym zapachu ściekowym, z rozwiniętymi plechami grzyba ściekowego świadczącego o długotrwałym dopływie zanieczyszczeń

• w Ratajach również widoczne były oznaki zanieczyszczenia wody, kolor wody byl popielaty, woda miała wyraźny zapach ściekowy

• w Ruchocicach pobrano drugą próbkę wody. Tam również wody były bardzo zanieczyszczone, popielate, przy brzegach ciemnopopielate, zagniwające.

Wyniki analiz laboraloryjnych wody pobranej z kanału wykazały znacznie przekroczone zawartości azotu amonowego, fosforu ogólnego, ChZTmn i BTZ5, co wskazuje na zanieczyszczenie wody ściekami bytowymi oraz odciekami z gospodarstw rolnych.

Wobec stwierdzenia zanieczyszczenia wód Kanału Gnińskicgo w wyniku dopływu ścieków bytowych oraz odcieków z gospodarstw rolnych z miejscowości Gnin, Rataje, Ruchocice i Zielęcin poinformowano Burmistrza Miasta i Gminy Rakoniewice o zaistnialym zwieczyszczeniu i wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Administracja gminy Rakoniewice podjęła działania w formie weryfikacji posiadanych i użytkowanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Rataj, Ruchocic i Gnina.

W związku z powyższym konieczne będzie wypełnienie stosownej ankiety (oświadczenia) o posiadanych zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Weryfikacja posiadanych zbiorników bezodpływowych pozwoli zminimalizować ryzyko nielegalnego i niekontrolowanego odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowu.

Dla mieszkańców Rataj, Ruchocic i Gnina stosowna ankieta zostanie dostarczona pocztą  w formie listu poleconego.

Gmina zaapelowała też do osób, które nie mają uregulowanej gospodarki wodno – ściekowej na swojej nieruchomości o szybkie unormowanie tej kwestii. Gmina Rakoniewice dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie do 2.500,00 zł.

Wybrane dla Ciebie