Gmina przeciwdziała

Co piąty polski uczeń gimnazjum zetknął się z narkotykami próbując marihuany i haszyszu. Bardzo duży procent tej młodzieży ma za sobą kontakt z lekami uspokajającymi i nasennymi. Sześć procent brało amfetaminę, a chęć spróbowania jakiegokolwiek środka odurzającego potwierdza co trzeci gimnazjalista i ponad 40 procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych (na
podstawie badań ESPAD – Europejskie Badania Młodzieży Szkolnej dotyczące alkoholu i narkotyków).

4000 złotych przeznaczone są w budżecie gminy Rakoniewice w 2012 r. na przeciwdziałanie zjawisku. Polityka gminna polegać będzie na zapobieganiu powstawania problemów narkotykowych. wg opracowania gminnej komisji zajmującej się tą problematyką, gmina Rakoniewice jest w o tyle  dobrej sytuacji, że zjawisko to nie występuje szkołach i środowisku młodzieżowym pozaszkolnym w rozmiarach alarmujących.

W zakresie profilaktyki celem głównym jest zapobieżenie pojawienia się popytu na szerszą skalę oraz zwiększenie wiedzy na temat przyczyn powstawania problemów narkotykowych. Dla realizacji tego celu przewidziane są: zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych (literatura, pomoce
dydaktyczne),współpraca ze szkołami, instytucjami i mediami w zakresie krzewienia kultury wolności od narkotyków, organizowanie szkoleń dla nauczycieli i pedagogów z zakresu walki z narkomanią, wspieranie imprez profilaktycznych, organizowanie konkursów o tematyce propagującej trzeźwość. Drugim odcinkiem działań ma być ograniczanie szkód zdrowotnych poprzez wsparcie instytucji zajmujących się terapią uzależnień,
upowszechnienie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji (zakup materiałów
informacyjno-edukacyjnych). Trzecim obszarem działań ma być monitoring i diagnozowanie. Mają być przeprowadzane badania ankietowe i opracowane diagnozy problemów narkotykowych w gminie.

Ostatnie akcje Policji nie pozostawiają złudzeń, narkotyki w powiecie grodziskim są rozprowadzane. Tylko w sylwestra przechwycono ilość amfetaminy zaopatrującą 700 osób.

Wybrane dla Ciebie